6.16. Danh mục thẻ giảm giá (doanh số lũy kế)

15.10.2018

Danh mục thẻ giảm giá liệt kê danh sách các mức chiết khấu/giảm giá theo doanh số tích lũy (tích điểm).

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể sử dụng các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2)

Khai báo ngày bắt đầu thực hiện mức chiết khấu hoặc giá trị chiết khấu được khai báo, thông tin về ngày kết thúc có thể bỏ trống.

Khai báo số tiền doanh số bán nằm trong khoảng nào thì được hưởng mức áp dụng chiết khấu này.

Khai báo chiết khấu theo phần trăm chiết khấu hoặc số tiền chiết khấu, mỗi khai báo chỉ có thể áp dụng 01 trong 02 tùy chọn này.

F3 – Sửa thông tin.

F8 – Xóa thông tin.

Esc – Thoát ra.

Tin trước: 6.15. Danh mục bảng giá mua, bán công việc

Tin tiếp: 6.18. Danh mục bảng giá vận chuyển