6.30. Danh mục giao dịch kế toán

15.10.2018

Danh mục Giao dịch kế toán cho phép bạn có thể định nghĩa các thông tin mặc định của các chứng từ Kế toán, giúp bạn có thể nhanh hơn trong việc lập và cập nhật chứng từ.

Bạn có thể thực hiện các thao tác được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Danh mục giao dịch kế toán.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới mã giao dịch kế toán.

Mã giao dịch: Do người dùng tự đặt.

Tên giao dịch: Diễn giải nội dung của giao dịch.

Chứng từ ảnh hưởng: Liệt kê các chứng từ cho phép hiển thị mã giao dịch này. Bạn click vào nút … bên phải để chọn hoặc bỏ chọn các chứng từ.

Các thông tin khai báo ở đây sẽ mặc định được lấy vào chứng từ sau khi chọn mã giao dịch tương ứng.

Tại tab Mở rộng cho phép bạn khai báo thêm các thông tin mặc định cho Tab Mở rộng trong chứng từ.

Tương tự, bạn có thể nhấn F2 để thực hiện thao tác thêm mới khác.

F3 – Sửa thông tin giao dịch kế toán.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F6 – Gộp mã.

F8 – Xóa mã giao dịch kế toán.

Xem nhật ký sửa đổi/thêm mới mã giao dịch kế toán.

Nhật ký sửa đổi lưu Ngày thêm mới/sửa, User và Máy thêm mới/sửa.

Nội dung chi tiết sửa đổi.

Hiển thị thông tin cột.

Refresh – Làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

F2 – Thêm mới.

Esc – Quay ra.

Việc khai báo hiển thị trường, cột giao dịch kế toán trong chứng từ kế toán được chọn trong phần Quản trị hệ thống/Khai báo thông tin chứng từ.

Dùng phím Spacebar thay đổi giữa 02 tùy chọn [C] – Có hay [K] – Không hiển thị mã giao dịch này trên chứng từ.

Trên chứng từ Phiếu thu tiền mặt.

Thông tin giao dịch được chọn trong Danh mục giao dịch kế toán.

Sau khi chọn xong mã giao dịch, các thông tin khai báo mặc định tương ứng với mã giao dịch sẽ được lấy vào phiếu kế toán.

Khi trên chứng từ có nhập mã thuế, chương trình sẽ yêu cầu nhập thông tin Hóa đơn tương ứng.

Trên chứng từ Phiếu chi tiền mặt.

Trên các báo cáo, ta có thể lọc theo giao dịch kế toán.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 6.29. Danh mục Công thức khuyến mại

Tin tiếp: 6.31. Danh mục mã vạch