5. Giới thiệu phần Quản lý

15.10.2018

Phần Quản lý: Phục vụ mục đích quản lý của Doanh nghiệp như tài sản, chi phí, sản xuất, tiến độ thực hiện,…

Phân hệ Quản lý tài sản được dùng để khai báo các tài sản cố định của Doanh nghiệp và là căn cứ để tính khấu hao tài sản cố định của Doanh nghiệp.

Phân hệ Quản lý chi phí trả trước được dùng để khai báo các khoản chi phí trả trước của Doanh nghiệp và là căn cứ để phân bổ chi phí trả trước của Doanh nghiệp.

Quản lý Hợp đồng: Khai báo để theo dõi tiến độ thực hiện, các giao dịch phát sinh liên quan đến mỗi Hợp đồng.

Quản lý nhân sự: Cho phép quản lý lý lịch của nhân viên, quá trình công tác, quá trình tăng lương và các thông tin phục vụ công tác tính lương, thuế thu nhập cá nhân,…

Cân đối nguồn lực: Là báo cáo căn cứ vào nhu cầu sản xuất và định mức liên quan để xác định nhu cầu vật tư cần thiết để sản xuất các sản phẩm.

Báo cáo Hiệu quả sử dụng nguồn lực: Dùng để đánh giá mức độ tiêu hao vật tư thực tế so với định mức nhằm giúp nhà quản lý ra quyết định.

Báo cáo Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng: Được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn đặt hàng trong các quy trình mua hàng, bán hàng hay sản xuất.

Quản lý Bảng chấm công giúp nhân viên có quyền chấm công thực hiện chấm công online dễ dàng thông qua chương trình quản lý nội bộ của Meliasoft.

Quản lý giao việc: Cho phép giao, quản lý các công việc cần phải thực hiện, kế hoạch cũng như ngày dự kiến hoàn thành công việc.

Tin trước: 4.3. Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán

Tin tiếp: 5.1. Quản lý tài sản