12. Phần quản trị hệ thống

15.10.2018

Quản trị hệ thống là phần tổng hợp các nội dung khai báo liên quan đến toàn bộ hệ thống của chương trình.

Kết thúc chương trình: Khi bạn muốn thoát khỏi chương trình thì có thể vào Menu Quản trị hệ thống và chọn mục này hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4.

Cài đặt thông tin hệ thống: Là việc cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số tùy chọn sử dụng cho chương trình. Phần này được hướng dẫn chi tiết trong video “Cài đặt thông tin hệ thống”

Khai báo thông tin chứng từ: Được dùng để khai báo các thông tin tổng quát của chứng từ sử dụng trong chương trình. Phần này được hướng dẫn chi tiết trong video “Khai báo thông tin chứng từ”.

Chọn đơn vị cơ sở thành viên: Khi có nhiều đơn vị cơ sở sử dụng chương trình, bạn có thể truy cập vào những đơn vị khác thông qua tùy chọn này (Nếu có quyền).

Sao lưu (Backup) dữ liệu: được dùng để sao lưu dữ liệu tức thời. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng tự động sao lưu trong phần Cài đặt thông tin hệ thống.

Phục hồi dữ liệu: được sử dụng để phục hồi lại số liệu đến thời điểm trước đó. Đây là tính năng nguy hiểm cần có sự hỗ trợ của kỹ thuật Meliasoft.

Truyền dữ liệu đã post: Chức năng này được sử dụng để chuyển các chứng từ được đánh dấu “Post” sang bản khác với trường hợp có nhiều bản Database sử dụng riêng biệt. Tên các database được khai báo trong phần Cài đặt thông tin hệ thống.

Logoff ra khỏi chương trình: Khi bạn muốn đăng nhập bằng user khác thì bạn sử dụng chức năng này.

Tải lên file update: được sử dụng để cập nhật file mới cho chương trình.

Mã máy tính: Cho biết mã của máy tính đang sử dụng.

Người đang đăng nhập: Cho biết những User đang đăng nhập sử dụng chương trình.

Khai báo email gửi bảng lương: Cho phép người dùng khai báo email của nhân viên cần gửi bảng lương.

Tiện ích Thư giãn: Cho bạn những phút giây giải lao thú vị ngay khi đang sử dụng chương trình.

Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các chức năng Quản trị hệ thống qua công cụ tìm kiếm MeliaSearch.

Ngoài ra, bạn có thể tìm đến các chức năng Quản trị hệ thống qua phần Hệ thống trên cửa sổ Explorer.

Tin trước: 11.5. Chạy lại báo cáo tự động

Tin tiếp: 12.1. Cài đặt thông tin hệ thống