7.23. Phiếu công việc

15.10.2018

Phiếu công việc được dùng để nhập các phát sinh về thực hiện các công việc. Là một căn cứ để tính lương các nhân viên.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu để của bảng.

Hoặc các chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2).

Khai báo Ngày và Số chứng từ phiếu công việc.

Tùy chọn đánh dấu chuyển chứng từ sang Database của bản Thuế.

Chọn Mã giao dịch tương ứng.

Chọn mã đối tượng trong Danh mục đối tượng.

Địa chỉ lấy theo địa chỉ của đối tượng được khai báo trong danh mục đối tượng.

Khai báo thông tin diễn giải cho chứng từ phiếu công việc.

Tại đây bạn có thể khai báo Danh mục các sự kiện.

Chọn Khai báo sự kiện.

Chương trình đã khai báo sẵn các mã sự kiện. Bạn có thể thay đổi tên diễn giải cho phù hợp với công tác quản lý tại đơn vị.

Esc – Thoát ra để cập nhật.

Tiếp tục nhập các thông tin chi tiết cho phiếu công việc ở tab phía dưới.

Chọn mã công việc trong danh mục công việc.

Chọn sự kiện tương ứng trong Danh mục sự kiện.

Chọn mã kho công việc trong danh mục kho. Đây chính là các kho ảo được tạo ra để dễ dàng hơn trong quá trình quản lý.

Bạn có thể khai báo thêm các thông tin này nếu có theo dõi.

Khai báo thông tin Giờ làm việc, Số lượng Trọng số tương ứng.

Nhấn Alt + C – Chấp nhận.

Thao tác tượng tự bạn có thể tạo thêm Phiếu công việc khác.

Bạn có thể tạo Phiếu công việc bằng cách lấy dữ liệu từ Đơn hàng kế hoạch công việc.

Ctrl + A Chọn tất, Ctrl + U – Bỏ chọn tất cả. Dùng phím Spacebar để chọn từng đơn hàng.

Enter – Chọn.

Chọn “Từ nhóm vật tư” để tạo phiếu nhanh hơn.

Dùng phím SpaceBar để chọn nhóm vật tư và khai báo số lượng tương ứng vào ô bên cạnh.

Esc – thực hiện.

Trên Danh mục bảng giá mua bán công việc có khai báo giá khoán (NSLĐ) cho từng công việc của từng bộ phận.

Bạn có thể Click vào nút Lấy giá khoán (Bộ phận) để lấy giá cho các công việc.

Esc – Thoát ra.

F3 – Sửa chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Ctrl + F7 – Xem trước khi in.

Esc – Thoát.

Tin trước: 7.22. Đơn đặt hàng công việc

Tin tiếp: 7.24. Bảng lương