4.1. Số dư đầu kỳ tài khoản

15.10.2018

Số dư đầu kỳ tài khoản: Khai báo số dư đầu kỳ các tài khoản khi bắt đầu sử dụng chương trình Meliasoft.

Bạn có thể nhấn phím F2 – Thêm, F3 – Sửa, F8 – Xóa, Enter – Xem chi tiết số dư đầu kỳ tài khoản.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Thêm mới (F2)

Chọn tài khoản trong Danh mục tài khoản.

Chọn thông tin tương ứng trong danh mục nếu tài khoản có theo dõi chi tiết theo các chỉ tiêu này. Ví dụ: Chỉ những tài khoản có theo dõi công nợ mới cập nhật thông tin đối tượng công nợ.

Sau đó khai báo số dư nợ hoặc số dư có, dư nợ ngoại tệ hoặc dư có ngoại tệ đầu kỳ cho tài khoản. Số dư đầu năm mặc định bằng số dư đầu tháng 1, nếu tháng bắt đầu hạch toán không phải là tháng 1 thì có thể khai báo lại số dư đầu năm từ tháng đó.

Với những tài khoản có theo dõi chi tiết theo các chỉ tiêu quản lý (Công nợ, Hợp đồng, Công trình, …) bạn cần khai báo số dư của từng đối tượng, hợp đồng hoặc công trình mà không được vào số dư tổng tài khoản.

F2 – Thêm mới.

Enter chi tiết tại các dòng tài khoản màu đậm (có theo dõi chi tiết theo chỉ tiêu quản lý) để vào khai báo thêm số dư cho tài khoản.

F3 – Sửa số dư.

Chấp nhận, hệ thống xuất hiện cảnh báo nhập thông tin quản lý mở rộng nếu tài khoản khai báo có theo dõi chi tiết theo các chỉ tiêu này.

Esc – Thoát.

F8 – Xóa số dư đầu kỳ.

Tin trước: 4. Giới thiệu phần đầu kỳ

Tin tiếp: 4.2. Số tồn kho đầu kỳ