Phiếu kế toán khác

09.09.2022

Kế toán tổng hợp

Tổng quan:

 • Tập hợp dữ liệu từ phân hệ kế toán chi tiết, xử lý các bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh và khóa sổ cuối kỳ để hoàn thiện số liệu kế toán. Từ đó cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua hàng loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

 

Những điểm chính:

Những điểm chính:

 • Dữ liệu phân hệ kế toán tổng hợp được cập nhật theo thời gian thực (real-time) từ các nghiệp vụ phát sinh ở các phân hệ, loại bỏ các bước nhập liệu trùng lắp, tăng tính đồng bộ và nhất quán dữ liệu.
 • Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn lập phiếu bổ sung hạch toán nghiệp vụ khác thông qua “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ công nợ”.
 • Chương trình thực hiện xử lý tự động các bút toán cuối kỳ theo khai báo của người sử dụng (tự động tạo “Chứng từ tự động”):
 • – Các bút toán cuối kỳ: Tính lương, bảo hiểm; Tính khấu hao tài sản cố định; Phân bổ chí trả trước; Tính giá vốn, giá thành; Khóa sổ kết chuyển cuối kỳ.
 • – Các bút toán cuối năm: Tính chênh lệch tỷ giá, Tạo năm làm việc mới và chuyển số dư sang năm sau.
 • Kỳ báo cáo trên phần mềm có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm, liên năm.
 • Xử lý lãi lỗ khi phân tích kết quả sản xuất kinh doanh: Việc tính lãi lỗ, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh có thể theo chi tiết đơn vị, chi nhánh, nhà máy, bộ phận, nhân viên, ngành hàng hay bất kỳ 1 đối tượng quản lý nào đó.
 • In sổ kế toán: Chương trình cho phép lên báo cáo kế toán theo cả 4 hình thức sổ kế toán là Nhật ký chung, Chứng từ – ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký – sổ cái..
 • In báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính…
 • In báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; báo cáo quyết toán thuế GTGT, tờ khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập; bảng kê tình hình nộp thuế… Phần mềm cho phép đẩy dữ liệu các báo cáo thuế lên hỗ trợ kê khai đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Báo cáo quản trị: Phân tích các chỉ tiêu tài chính, Bảng cân đối phát sinh (Quản trị), Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian…

Hình ảnh trên phần mềm

Màn hình truy cập chứng từ 

Giao diện nhập liệu chứng từ

Mẫu in chứng từ

Quy trình duyệt chứng từ: Hiển thị các giao dịch cần duyệt/đã duyệt

Bảng cân đối số phát sinh

 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

 

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản nhằm đánh giá năng lực và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

 

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh giúp lãnh đạo Doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về tình hình kinh doanh tại đơn vị mình.

Sổ tổng hợp bù trừ công nợ.

Hướng dẫn thực hành nhập liệu một số nghiệp vụ cơ bản (Xem đầy đủ bộ số liệu 60 nghiệp vụ Tại đây).

Nghiệp vụ số 38

Xem định khoản

Xem video

Ngày 25 tháng 01 năm 2022 tạm trích lập các quỹ theo bảng kê sau:

– Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ

– Quỹ phúc lợi: 6.000.000đ.

Nghiệp vụ số 53

Xem định khoản

Xem video 

Ngày 31 tháng 01 năm 2022 lập bảng kê khấu trừ lương công nhân:

– Khấu trừ tạm ứng còn thừa chưa thanh toán của nhân viên Nguyễn văn Bốn: 300.000đ

– Tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai: 2.000.000đ.

Nghiệp vụ số 56

Xem định khoản

Xem video 

Ngày 31 tháng 01 năm 2022 kế toán lập bảng tổng hợp phân bổ tiền lương cho các đối tượng sử dụng như sau:

– Công nhân sản xuất SP : 40.000.000đ

– Nhân viên phân xưởng: 15.000.000đ

– Nhân viên bán hàng: 12.000.000đ

– Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 20.000.000đ.

Nghiệp vụ số 57

Xem định khoản

Xem video 

Trích BHXH, BHYT và BHTN theo tỷ lệ quy định (BHXH: 25.5%, BHYT: 4.5%, BHTN: 2%).

Nghiệp vụ số 59

Xem định khoản

Xem video 

Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Tiền điện phải thanh toán theo hoá đơn: DL/11T số: 0006611 của chi nhánh điện Cầu Giấy.

– Giá mua chưa có thuế : 4.000.000đ

–  Thuế GTGT:  400.000đ

Phân bổ cho các đối tượng:

– Phân xưởng sản xuất: 2.800.000đ

– Bộ phận bán hàng: 700.000đ

Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

Tin trước: Thông báo khuyến cáo về việc lưu trữ dữ liệu phần mềm ra bên ngoài.

Tin tiếp: Chứng từ tự động