Ms2022_DKNV_57

09.08.2022

Trích BHXH, BHYT và BHTN theo tỷ lệ quy định (BHXH: 25.5%, BHYT: 4.5%, BHTN:2%).

Theo số liệu đã có, bạn sẽ tính được các giá trị sau:

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6221 / Có TK 3383: 7.000.000

Nợ TK 6221 / Có TK 3384: 1.200.000

Nợ TK 6221 / Có TK 3386: 400.000

Nợ TK 6271/ Có TK 3383: 2.625.000

Nợ TK 6271 / Có TK 3384: 450.000

Nợ TK 6271 / Có TK 3386 : 150.000

Nợ TK 6411/ Có TK 3383: 2.100.000

Nợ TK 6411 / Có TK 3384: 360.000 

Nợ TK 6411 / Có Tk 3386: 120.000

Nợ TK 6421 / Có TK 3383: 3.500.000

Nợ TK 6421 / Có TK 3384: 600.000

Nợ Tk 6421 / Có TK 3386: 200.000

Nợ TK 33411/ Có TK 3383: 6.960.000

Nợ TK 33411/Có TK 3384: 1.305.000

Nợ TK 33411/Có TK 3386: 870.000

>>Xem video

 

Tin trước: Ms2016_Định khoản NV 60

Tin tiếp: Phiếu thu