Quản lý chi phí trả trước – CCDC

21.09.2022

Kế toán chi phí trả trước, công cụ dụng cụ

Tổng quan:

Phân hệ Quản lý Chi phí trả trước, công cụ dụng cụ sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về công cụ dụng cụ từ khi mua mới cho đến khi đưa vào sử dụng, phân bổ, sửa chữa bảo dưỡng đến khi công cụ được thanh lý.

Những điểm chính:

  • Theo dõi các thông tin chi phí trả trước, công cụ dụng cụ

+ Nguyên giá, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại, số tháng phân bổ, giá trị phân bổ mỗi kỳ…

+ Nguồn vốn hình thành, mục đích sử dụng, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản, phụ tùng kèm theo…

+ Kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hàng kỳ…

+ Các thông tin phân loại khác tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

  • Ghi nhận kế toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước:

+ Ghi tăng công cụ dụng cụ, chi phí trả trước…

+ Ghi giảm công cụ dụng cụ, chi phí trả trước…

+ Báo hỏng, sửa chữa, thanh lý công cụ dụng cụ…

+ Phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước và hạch toán vào chi phí trong kỳ: theo đường thẳng, theo tỷ lệ.

  • In báo cáo: Thẻ tài sản, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng tài sản, Sổ theo dõi bảo hành tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản, Báo cáo tăng giảm tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Bảng phân bổ giá trị CCDC…

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập phân hệ Quản lý chi phí trả trước (công cụ dụng cụ)

Giao diện nhập liệu 

Sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ

Bảng phân bổ chi phí trả trước, công cụ dụng cụ

Bảng tổng hợp tình hình phân bổ chi phí

Hướng dẫn thực hành nhập liệu một số nghiệp vụ cơ bản (Xem đầy đủ bộ số liệu 60 nghiệp vụ Tại đây).

Nghiệp vụ số 18

Xem định khoản 

Xem video

Xuất kho dụng cụ C1 dùng cho phân xưởng sản xuất theo phiếu xuất kho số 0005 ngày 10 tháng 01 năm 2022 số lượng là 120 cái và phân bổ dần trong 24 kỳ, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022

Nghiệp vụ số 51

Xem định khoản 

Xem video 

Chi tiền mặt thanh toán tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng cửa hàng bán SP theo PC số 0020 ngày 30 tháng 01 năm 2022, số tiền 12.000.000đ. Khoản chi này được phân bổ cho 12 kỳ và kế toán đã phân bổ cho kỳ này.

Nghiệp vụ số 58

Xem định khoản 

Xem video 

Trích khấu hao TSCĐ ( tính theo chức năng tự động trong phần mềm)

– Bộ phận sản xuất:                      4.305.556

– Bộ phận bán hàng:                     7.500.000

– Bộ phận quản lý doanh nghiệp :   2.000.000

Tin trước: Quản lý tài sản

Tin tiếp: Quản lý Hợp đồng