Báo Có Ngân hàng

07.09.2022

Tổng quan:

Báo Có Ngân hàng là loại chứng từ kế toán được sử dụng để ghi lại những giao dịch thu với đối tác, khách hàng đã hoàn thành việc thanh toán khi sử dụng, mua bán hàng hóa, dịch vụ. Hoặc ghi lại các giao dịch thu tiền nội bộ. 

Báo Có Ngân hàng thuộc Quy trình Kế toán vốn bằng tiền (Quản lý các khoản thu/khoản chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền vay một cách chặt chẽ) và Quy trình bán hàng (Quản lý đầy đủ các khâu từ Báo giá → Đơn hàng → Xuất hàng → Hóa đơn → Thanh toán).

Những điểm chính

  • Lập và in chứng từ: Phiếu thu/phiếu chi/Báo Có/báo nợ ngân hàng trên phần mềm.
  • Lập và in đề nghị thanh toán cho kế hoạch chi tiền, theo dõi tiến độ thanh toán theo đề nghị chi tiết từng bộ phận, khoản mục…
  • Theo dõi các khoản thu/chi tại các quỹ như rút, gửi, chuyển khoản, thanh toán công nợ, tạm ứng… chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng, công trình, khoản mục…
  • Quản lý ngoại tệ: Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho từng khoản mục có gốc ngoại tệ.
  • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, khách hàng, hợp đồng, nhân viên,…). Bù trừ công nợ giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
  • In báo cáo: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Sổ chi tiết tài khoản, Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán…

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập chứng từ 

Giao diện nhập liệu chứng từ

Mẫu in chứng từ

Quy trình duyệt chứng từ: Hiển thị các giao dịch cần duyệt/đã duyệt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Tồn quỹ theo thời gian: Hỗ trợ khai thác tối đa tiền lưu thông ra ngoài.

Cân đối ngày tài khoản

Công nợ phải thu theo hạn thanh toán.

Hướng dẫn thực hành nhập liệu một số nghiệp vụ cơ bản (Xem đầy đủ bộ số liệu 60 nghiệp vụ Tại đây).

Nghiệp vụ số 21

Xem định khoản 

Xem video

Nhận được giấy báo có ngày 10 tháng 01 năm 2022 của ngân hàng về khoản tiền bán hàng G2 do khách hàng thanh toán (Công ty Tuấn Phong)

Nghiệp vụ số 24

Xem định khoản 

Xem video 

Nhận được giấy báo có ngày 15 tháng 01 năm 2022 của ngân hàng về khoản tiền bán sản phẩm do khách hàng thanh toán (Công ty TNHH Minh Quân)

Nghiệp vụ số 33

Xem định khoản

Xem video

Ngày 21 tháng 01 năm 2022 nhận được giấy báo có của ngân hàng về khoản tiền của khách hàng (Công ty Hoàng Hải) thanh toán là 35.000.000đ.

Tin trước: Phiếu thu tiền mặt

Tin tiếp: Đề nghị thanh toán