Phiếu thu tiền mặt

06.09.2022

Tổng quan:

Phiếu thu là loại chứng từ kế toán được sử dụng để ghi lại những giao dịch thu với đối tác, khách hàng đã hoàn thành việc thanh toán khi sử dụng, mua bán hàng hóa, dịch vụ. Hoặc ghi lại các giao dịch thu tiền nội bộ. 

Phiếu thu thuộc Quy trình Kế toán vốn bằng tiền (Quản lý các khoản thu/khoản chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền vay một cách chặt chẽ) và Quy trình bán hàng (Quản lý đầy đủ các khâu từ Báo giá → Đơn hàng → Xuất hàng → Hóa đơn → Thanh toán).

Những điểm chính

  • Lập và in chứng từ: Phiếu thu/phiếu chi/báo có/báo nợ ngân hàng trên phần mềm.
  • Lập và in đề nghị thanh toán cho kế hoạch chi tiền, theo dõi tiến độ thanh toán theo đề nghị chi tiết từng bộ phận, khoản mục…
  • Theo dõi các khoản thu/chi tại các quỹ như rút, gửi, chuyển khoản, thanh toán công nợ, tạm ứng… chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng, công trình, khoản mục…
  • Quản lý ngoại tệ: Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho từng khoản mục có gốc ngoại tệ.
  • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, khách hàng, hợp đồng, nhân viên,…). Bù trừ công nợ giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
  • In báo cáo: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Sổ chi tiết tài khoản, Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán…

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập chứng từ 

Giao diện nhập liệu chứng từ

Mẫu in chứng từ

Quy trình duyệt chứng từ: Hiển thị các giao dịch cần duyệt/đã duyệt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Tồn quỹ theo thời gian: Hỗ trợ khai thác tối đa tiền lưu thông ra ngoài.

Cân đối ngày tài khoản

Công nợ phải thu theo hạn thanh toán.

Hướng dẫn thực hành nhập liệu một số nghiệp vụ cơ bản (Xem đầy đủ bộ số liệu 60 nghiệp vụ Tại đây).

Nghiệp vụ số 09

Xem định khoản 

Xem video 

Xuất kho 8.000kg G1 bán trực tiếp cho Công ty Đại Nam. HĐ GTGT CT/11T số 0001112 ngày 08 tháng 01 năm 2022, SL: 8.000kg; Giá bán chưa thuế GTGT 10.000đ/kg; Thuế suất thuế GTGT 10%. Tiền bán được khách hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu thu số 0001 ngày 08 tháng 01 năm 2022

Nghiệp vụ số 19

Xem định khoản

Xem video  

Xuất kho sản phẩm ngày 10 tháng 01 năm 2022 SL 800sp để bán trực tiếp cho Công ty Hoàng Cung. Khách hàng nhận hàng tại kho và thanh toán bằng tiền mặt theo PT số 0002 ngày 10 tháng 01 năm 2022. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T: 0001114

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%

Nghiệp vụ số 31

Xem định khoản 

Xem video

Phiếu thu tiền mặt số 0003 ngày 16 tháng 01 năm 2022 khoản tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán nợ là 15.000.000đ.

Nghiệp vụ số 36

Xem định khoản 

Xem video

Xuất kho hàng G1 để bán trực tiếp cho Công ty Minh Quân ngày 25 tháng 01 năm 2022 số lượng 2.000kg. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001118

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 10.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty đã nhận tiền đầy đủ, theo PT số 0004 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

Nghiệp vụ số 41

Xem định khoản 

Xem video

Phiếu thu tiền mặt số 0005 ngày 26 tháng 01 năm 2022 rút TGNH về quỹ tiền mặt 100.000.000đ kèm theo GBN ngày 26 tháng 01 năm 2022.

Nghiệp vụ số 52

Xem định khoản 

Xem video 

Phiếu thu số 0006 ngày 30 tháng 01 năm 2022 thu tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán 8.000.000đ.

Nghiệp vụ số 55

Xem định khoản

Xem video 

Ngày 31 tháng 01 năm 2022 phát hành trái phiếu bán ra thị trường số lượng 5.000 trái phiếu mệnh giá: 100.000đ, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm, lãi trả sau; đã bán được toàn bộ số trái phiếu phát hành với giá bán: 105.000đ/trái phiếu. Toàn bộ trái phiếu phát hành được bán và thu về bằng tiền mặt theo Phiếu thu số 0007.

Tin trước: Ms2022_DKNV_41

Tin tiếp: Báo Có Ngân hàng